YGS-LYS, Konu Anlatımı

1999 Öss Tarih

1999 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

2 Mayıs 1999 ÖSS Tarih Soruları

45.Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmadığı halde,bu yöredeki Çatalhöyük’te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.

Bu bilgiler Çatalhöyük’te yaşamış olan kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir?
A)İnsanları bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır.
B)Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır.
C)Verimli bir yörede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir.
D)Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.
E)Süslenme,bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.

46.
*İslamiyet’ten önce Türk sanatında,hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur.Bu motifler kemer tokası,kılıç,hançer kabzası,süs eşyası,koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir.
* Eski Mısır’da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek,içecek,tohum ekimi,ekmek fırını,balık ve kuş avını gösteren resimler yapılmıştır.

Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Yer altı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken geliştiğinin
B)Sanatın yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının
C)Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının
D)El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü olduğunun
E)Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin

47.İslamiyeti kabul eden milletler,kutsal kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi,bu durumun sonuçlarından biri değildir?
A) Bazı toplumlarda,İslamlaşmanın Araplaşma şeklinde ortaya çıkması
B) İslamiyetin İslam ülkeleri arasında farklı algılanması
C) İslamiyetin kutsal kitabının,özgün biçimini koruması
D) Arap kültürünün,diğer kültürleri etkilemesi
E) Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanılır hale gelmesi

48. Osmanlı Devleti’nde;
I. Toprağın nedensiz olarak terk eden köylüyü belli bir süre içinde geri getirme,
II. Toprağını nedensiz olarak üç yıl üst üste işlemeden bırakan köylünün toprağını bir başkasına verme,
III. Köylüden ürettiği ürünün vergilerini alma,
IV. Köylüden toplana vergileri,askerlerin eğitilmesi,donatılması gibi uygun görülen işlere harcama
uygulamalarından hangileri,tarım üretiminin arttırılması amacına yöneliktir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

49.XIX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da,buhar gücünden yararlanılmaya başlanmış,buharla çalışan makineler çoğalmış,fabrika sayısı hızla artmış ve sanayideki gelişme ivme kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi,bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?
A)İşçi sınıfının önem kazanması
B)Hammadde gereksiniminin artması
C)Ekonomi ile ilgili yeni görüşlerin ortaya çıkması
D)Uluslararası ekonomik rekabetin artması
E)İlk kolonizasyon hareketlerinin ortaya çıkması

50.Kanun-i Esasi’de yer alan,
I. Padişahın Mebusan Meclisi’ni dağıtabilmesi
II.Padişahın izni olmayan bir kanunun mecliste görüşülmemesi
III:Bakanların yalnız padişaha karşı sorumlu olması
IV.Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yıl için seçilmesi
hükümlerinden hangileri “milli egemenliğe” aykırı düşmez?
A) III B) IV C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

51.1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan önce Avrupa devletleri tarafından Osmanlı Devleti’ne bildirilen Londra Protokolü’nde,Osmanlı topraklarından olan Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da ıslahat yapılması,bu yörelerde bulunan Osmanlı ordusunun bir kısmının terhis edilmesi ve yapılacak ıslahatın İstanbul’daki elçiler tarafından kontrol edilmesi istenmiştir.
Avrupa devletlerinin bu istekleri,aşağıdakilerden hangisine bir hazırlık niteliğindedir?
A) Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta güç kazanmasına
B) Müslüman olmayanların mecliste,Müslüman olmayanlarla aynı oranda temsil edilmesine
C) BU yörelerin yönetimde özerklik kazanmasına
D) Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da toprak bütünlüğünün korunmasına
E) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletler hukukundan faydalanmasına

52.II.Meşrutiyet Dönemi’nde 1909 yılında Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikler yürürlüğe girmiştir.Bu değişikliklerle vekillerin(bakanların) padişaha değil,Mebuslar Meclisi’ne karşı sorumlu olması esası getirilmiş,Meclisin padişah tarafından kapatılması zorlaştırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi,bu değişikliklerin sonuçlarından biridir?
A)Meclise dayalı bir yönetime geçilmesi
B)Vekillerin sorumluluklarının azaltılması
C)Padişahın halifelik sanının ön plana çıkarılması
D)Mecliste milletvekili sayısının arttırılması
E)Hükümet üyelerinin meclis içinden seçilmesi

53.1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi’nde,Afyonkarahisar-İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır.
Bu bilgilere dayanarak,aşağıdakilerden hangisinin Alaşehir Kongresi’nde alınan bu kararın nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A)Özsavunma gereksinimi
B)İşgalin ortaya koyduğu tehdit
C)Hükümete duyulan güvensizlik
D)Mevcut yönetimden kopup ayrı bir devlet kurma isteği
E)Silahlı bir savunma gücü oluşturma isteği

54.Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır” maddesinin yer alması,aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?
A) Mebuslar Meclisi’ndeki üyelerin
B) Ülkedeki egemenlik anlayışının
C) İstanbul Hükümeti’nin
D) Merkezden yönetimin
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

55 .Erzurum Kongresi’nde,
I. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi,
II.Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilmesi
III. Doğudaki direnme birliklerinin birleştirilmesi
IV. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu,Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi,
V: Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması kararları alınmıştır.
Bu kararlardan hangileri,Erzurum Kongresi’nin yerel olmaktan çok,ulusal bir kongre olduğunu gösterir?
A) I,II ve III B) I,II ve IV C) I,II ve V D) II,III ve V E) II,IV ve V

56. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi,Anadolu’da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır?
A) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasına rağmen toplanması
B) Başkanlığına,görevinden azledilen Mustafa Kemal’i seçmesi
C) Kongreye katılan üyelerin İttihat ve Terakki Partisi ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması
D) Milli direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu’nu seçmesi
E) Manda ve himayeye karşı çıkması

57.Aşağıdaki grafik,1921-1930 yıllarında devlet bütçesinden yapılan harcamalarda eğitimin yaklaşık payını göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi,bu grafikteki bilgilerin desteklediği bir yargı değildir?
A)Savaş yıllarında da eğitime büyük pay ayrılmıştır.
B)1929 dünya ekonomik bunalımında bile,bütçeden eğitime ayrılan payda büyük düşme olmamıştır.
C)1924 yılında öğretimin birleştirilmesi yasasının kabulüyle, bütçeden eğitime ayrılan pay bir kaç kat artırılmıştır.
D)Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla,eğitimin bütçedeki payında önemli bir artış olmuştur.
E)İnkılaplarla birlikte,bütçeden eğitime ayrılan pay da artma eğilimi göstermiştir.

58. 8 mart 1928 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan demecinde Mustafa Kemal şunları söylemiştir:
Türk demokrasisi Fransa İhtilali’nin açtığı yolu izlemiş,ancak kendine özgü niteliklere sahip bir hareket olarak gelişmiştir.Çünkü her millet, inkılabını,toplumdaki baskıların ve gereksinimlerin yarattığı hale, duruma ve ihtilal ya da inkılabın gerçekleşeceği zamana göre yapar.
Mustafa Kemal bu sözlerinde, Türk inkılabının aşağıdaki yönlerinden hangisine değinmemiştir?
A)Ortam ve koşulların dikkate alınarak gerçekleştirildiğine
B)Oluşumunda dış gelişmelerden yararlanıldığına
C)Demokrasi hareketinin bir sonucu olduğuna
D)Türk toplumunun gereksinimlerinden doğduğuna
E)Bağımsızlığını kazanan milletlere örnek olduğuna

59.Atatürk ,”Ülkesinin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, bu sözleriyle gösterdiği hedef ile aynı yöndedir?
A)Türkçe kökenli sözcüklerin araştırılıp bulunarak dile kazandırılması
B)Şive, ağız gibi yöresel dil özelliklerinin korunması
C)Yabancı kökenli terimlerin Türkçe okunuşları ile alınması
D)Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması
E)Türkçe’nin okunması ve yazılması kolay bir dil haline getirilmesi

60.1934’te soyadı alma işlemleriyle ilgili olarak çıkarılan yasayla rütbe,yabancı ırk ve millet adlarını belirten sözcüklerin soyadı olarak alınması, yine aynı yılda çıkarılan başka bir yasayla da hoca, ağa, molla, beyefendi, paşa gibi unvanların resmen kullanılması yasaklanmıştır.
Bu yasakların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aynı aileden kişilerin farklı soyadı almalarını engellemek
B)Toplumsal ilişkilerde ve resmi işlemlerde vatandaşları daha kesin olarak belirtmek
C)Sözcüklerin yerinde kullanılmasını sağlamak
D)Resmi işlemleri kolaylaştırmak
E)Toplumda gereksiz ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak

61.Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında,”Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” Şeklinde bir tanım yapmıştır.
Bu tanıma göre, Atatürk millet olmayı hangi temel özelliğe göre belirlemiştir?
A) Siyasi varlıkta birlik B) Dil birliği C) İnanç özgürlüğü
D) Törede yakınlık E) Kültür birliği

62.Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda laiklik ilkesine uyulmasının etkilerinden biri değildir?
A) Halkın, dinini seçme ve vicdan özgürlüğünün olması
B) Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi
C) Bireye verilen değerin artması
D) Din adına birtakım batıl inançların yayılması karşısında devletin tarafsız kalması
E) Eşitlik anlayışının yaygınlaşması

63. Savaş , silah ve araçlarındaki gelişmelerin, ilk ve en belirgin etkisi aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkar?
A) Yerel savunma ittifaklarının önemini yitirmesinde
B) Silah üretimine yapılan harcamaların artmasında
C) Belirli devletlerin,silahsızlanma konferanslarında söz sahibi olmasında
D) Cephe savunma güçlerinin sivil savunma teşkilatları ile tamamlanmasında
E) Uluslar arası barış örgütlerinin işinin kolaylaşmasında

Yanıtlar:

45-D 46-C 47-B 48-A 49-E 50-B 51-C 52-A 53-D 54-B

55-C 56-D 57-C 58-E 59-A 60-E 61-A 62-D 63-B
6 Haziran 1999'da Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

45. Hattutaş’ta bulunan ve Hititlilerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III.Hattuşili’nin mühürü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa’nın mühürü de basılmıştır.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının
B)İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun
C)Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının
D)Kraliçenin,devlet işlerinde söz sahibi olduğunun
E)Eski Anadolu’da,yasaların kadınları koruduğunun

46. Türkçe’de buğday,arpa,darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş,bakır, kurşun, demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz?
A) Tarım ürünlerini tanıdıklarına
B) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar edindiklerine
C) Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna
D) Metal eşyalardan yararlandıklarına
E) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına

47.Emeviler döneminde,
I. İlk Arap parasının basılması
II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmesi
III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
IV.Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması
olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?
A) I B) IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV

48.XVI. yüzyılda Almanya’da her prens kendi kabul ettiği mezhebe tebaasını da sokma hakkına sahipti.Koyu Katolik olan Alman İmparatoru bütün tebaasını zorla Katolik yapmaya çalışınca, Protestan mezhebinden olanlar ayaklanmıştır.Almanya içindeki bu mezhep mücadelesi bütün Avrupa’ya yayılmış; Fransızlar Katolik oldukları halde, Almanya’daki Protestanları desteklemişlerdir.
Fransa’nın Protestanları desteklemesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Avrupa’daki din savaşlarına son vermek istemesine
B) Almanya’nın tek yönetim altında birleşerek güçlenmesine karşı olmasına
C) Protestan mezhebini resmen tanımış olmasına
D) Prenslerin inanç özgürlüğüne sahip olmasını onaylamasına
E) Topraklarında çeşitli mezheplerden insanların bulunmasına

49.Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda, birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir.
Bu dönemde görülen, duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?
A)Güzel sanatlar
B)Dış ülkelerdeki saygınlık
C)İmparatorluk sınırları içindeki topraklar
D)Hazine gelirleri ( maliye)
E)Ordunun savaş gücü

50. II.Mahmut döneminde yapılan aşağıdaki reformlardan hangisi, doğrudan devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik bir uygulama değildir?
A) Devlet yönetimine bakanlık usulünün getirilmesi
B) Memurların can ve mal güvenliğinin sağlanması
C) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
D) Polis ve taşra teşkilatlarının kurulması
E) Yenilik hareketlerine karşı çıkan Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

51.Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaşması’nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
I. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
II. Karadeniz’in tarafsız hale getirilmesi
III. Eflak ve Boğdan’da, iç yönetimde özerkliğin bir Avrupa komisyonu tarafından düzenlenmesi
IV.Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün büyük devletlerce tanınması
Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin çıkarlarına aykırıdır?
A) I B) II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV

52. Baltalimanı Antlaşması’ndan önce, yerli ve yabancı tüccarlar mallarını ülke içinde bir bölgeden diğerine taşırlarken iç gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. Yabancı tüccarlar Baltalimanı Antlaşması ile bu yükümlülükten kurtulmuşlar;fakat yerli tüccarlar iç gümrük vergisini ödemeyi sürdürmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, Baltalimanı Antlaşması’yla ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından birideğildir?
A) Osmanlı pazarlarına ,yabancı tüccarların egemen olması
B) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin zorlaşması
C) Bazı yerli tüccarların ticaret hayatından çekilmek zorunda kalması
D) Ticaret gelirlerinin daha çoğunun yabancılara gitmesi
E) Yerli mallarda kalitenin artması

53. Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetleri en yakın Anlaşma Devletleri kumandanlığına teslim olacaktı.
Bu madde, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hangi özelliğine bir örnektir?
A) Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme
B) Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma
C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma
D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme
E) Yerel direnişleri başlatma

54.Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması ile ilgili taslakta, adı ne olursa olsun Ankara’da toplanacak meclisin dışında,üyelerini padişahın seçtiği bir Ayan Meclisi’nin de oluşabileceği tezi öne sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.
Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) İstanbul’un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine
B) Millet egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına
C) İki meclisli bir sisteme geçmek istenmesine
D) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasından endişe edilmesine
E) İstanbul’daki Ayan Meclisi’nin yeterli bulunmasına

55.Anlaşma Devletleri,
I.1921 yılında Londra’da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti2nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal’in veya O’nun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişler;
II.1922 yılında Lozan’da toplanacak olan barış konferansına, TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümeti’ni birlikte çağırmışlardır.
Bu iki durum, 1921’den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma devletleri’nin aşağıdakilerin hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir?
A) Sevr Anlaşması’nın geçerliği
B) Osmanlı Devleti’nin temsil edilme hakkı
C) Anadolu hareketi-Osmanlı Devleti ikiliğinin sürdürülmesi
D) TBMM’nin gücü
E) Konferansa katılacak taraflar

56.Atatürk, “Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıflardan değil; aksine, varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle, halkçılık ilkesinin hangi özelliğini vurgulamıştır?
A) Halkın dayanışma ve işbirliği içinde olması
B) Halkın kendi geleceğine karar vermesi
C) Halkın, çalışma özgürlüğünün olması
D) Halkın, yasalar karşısında eşit olması
E) Devletin halka hizmet götürmesi

57. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi, toplumsal hayattaki uygulamalarda, aynı konuda var olan farklılıkları ortadan kaldırma amacına yönelik değildir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Şer’i mahkemelerin kaldırılması
C)Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
D) Miladi takvimin kabul edilmesi
E) **çülerde metrik sisteme geçilmesi

58. Atatürk 1925 Ağustosunda yaptığı Kastamonu-İnebolu gezisinde halkı başı açık olarak selamladı.Elindeki başlığın adının şapka olduğunu söyledi; sağlık açısından, ekonomik ve estetik açılardan şapkanın yararlarını anlatarak onu halka tanıttı.Fesler atıldı.Şapka kullanımı kısa sürede yurda yayılmaya başladı.Arkasından, 25 Kasım 1925’te “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun “ çıkarıldı.
Bu durum Türk inkılaplarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) İnkılapların birbirini tamamlar nitelikte olduğunun
B) İnkılapların, bazı engellemelerle karşılaştığının
C) İnkılapların yapılmasında bazı geleneklerin dikkate alındığının
D) Siyasi inkılaplara daha çok önem verildiğinin
E) İnkılaplar yapılırken gerekli ortamın hazırlandığının

59. Aşağıdakilerden hangisinin, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri ve kültür alışverişini hızlandırmada diğerlerinden daha güçlü bir etken olduğu savunulabilir?
A) Harf İnkılabı’nın yapılması
B) Modern saat sisteminin kabul edilmesi
C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
E) Tekke ve türbelerin kapatılması

60. Demokrasinin baş koşulu özgürlüktür.Demokrasinin işleyebilmesi için, bireylerin özgürce tavır alabilmeleri ve toplumsal olaylarda özgür istemleriyle yer almaları gerekir.
Buna göre, demokrasinin işleyebilmesi için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireylerin siyasi tercihlerinin farklı olması
B) Toplumsal hayata katılabilmenin ön plana çıkarılması
C) Toplumsal olayların birbirini etkilemesi
D) Toplumda farklı inançlara sahip insanların bulunması
E) Toplumun farklı alt kültürlerden insanları kapsaması

61.Cumhuriyetin kurulmasından sonra gerçekleştirilen, milli eğitimle ilgili uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Durmaksızın daha çağdaşa ve daha doğruya yönelinmesi
II. Okuryazar olmayan birey bırakmamak ülküsüyle eğitim yatırımları yapılması
III. Halkın kendi kendini yönetmesinin bir erdem olduğu düşüncesinin eğitimle yaygınlaştırılması
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) İnkılapçılık Cumhuriyetçilik Devletçilik
B) İnkılapçılık Devletçilik Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik İnkılapçılık Devletçilik
D) Devletçilik Cumhuriyetçilik İnkılapçılık
E) Devletçilik İnkılapçılık Cumhuriyetçilik

62. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Millet mekteplerinin açılması
II. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
III. Öğretimin birleştirilmesi
IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
V. Din işleri ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması
Bu gelişmelerden hangileri doğrudan laik devlet düzenine geçiş amacını gütmektedir?
A) I, II, ve IV B) I, III ve IV C) II, IV ve V
D) II, III ve V E) I, II, IV ve V

63.XVI. Yüzyılda Çaldıran ve Mohaç savaşları birer gün sürdüğü halde, XVII. Yüzyılda Otuzyıl Savaşları otuz yıl, XX. Yüzyılda Birinci Dünya Savaşı dört yıl, İkinci Dünya Savaşı ise altı yıl sürmüştür.
Yalnızca bu örneklere bakarak, aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A) savaşlar kısa aralıklarla çıkmaktadır.
B) Günümüze yaklaştıkça savaşların süresi artmaktadır.
C) Savaşların süreleri, nedenlerine göre değişmektedir.
D) İleri teknoloji, savaşların süresini kısaltmıştır.
E) Savaşların sonuca ulaşma süresi farklı olabilmektedir.

Yanıtlar:

45-D 46-E 47-C 48-B 49-A 50-C 51-D 52-E 53-A

54-B 55-D 56-A 57-C 58-E 59-A 60-B 61-B 62-D 63-E

Etiketler: 1999 Öss Tarih1999 Öss, 1999 Öss Tarih Soruları1999 Tarih Soruları1999 Öss Tarih Soruları ve cevapları1999 Öss soruları ve çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar