YGS-LYS, Konu Anlatımı

2000 Öss Tarih

2000 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

46.Herodotos’tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.

Herodotos’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Araştırarak ve yansız olarak yazmaya çalışması
B) Pek çok tarihi olayı yaşamış olması
C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi
D)Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi
E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi

47. İlk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı. Buna göre, Kur ultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir ?
A) Meclis hükümeti
B) Olağanüstü meclis
C) Kurucu meclis
D) Ulusal meclis
E) Danışma meclisi

48.
I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen heyet, Kur’an surelerini toplamıştır.
II. Hz. Osman zamanında Kur’an’ın düzenlenmesi yapılmıştır.
III. Düzenlenen Kur’an çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri, Kuran’ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

49. Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti’nde;
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kurulması
III. Kanuni Esasi’nin kabul edilmesi
IV. Milliyetçilik hareketlerinin başlaması
gibi gelişmelerde etkili olmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin yönetim biçiminde değişiklikle sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) I, II, III ve IV

50. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?
A)İşlenmeyen toprakların geri alınması
B)Gelirin fazla olması
C)Mülkiyetinin devlete ait olması
D)Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması
E)Rütbe ve derecelere göre verilmesi

51. XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti’nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
A) Osmanlı ülkesinin Rusya’nın etkisine açık olduğu
B) Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışabileceği
C) Osmanlı Ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
D) Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
E) Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın, isteklerini Rusya’ya iletme imkânına kavuştuğu

52. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ayanlar, halk tarafından seçilmiş kendilerine devlet tarafından vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlama vb. konularda yetki verilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Ayanlığın resmiyet kazandığının
B) Ayanların halkı temsil ettiğinin
C) Ayanların, halkın üzerinde etkili olduğunun
D) Halkın âyanların çalışmalarından memnun olduğunun
E) Bazı konularda denetim sağlamak için devletin
âyanlarla işbirliği yaptığının

53. XIX. ve XX. yüzyıllarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinin “milliyetçilik” yansıtmadığı savunulabilir?
A) Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlere işbirliği yapması
B) Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığının ilan etmesi
C) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
D) Avusturya Macaristan veliahdının bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesi
E) Bosna Hersek ve Sırbistan’da bağımsızlık hareketlerinin başlaması

54. Tanzimat döneminde, Osmanlı Devleti’nde Avrupa ile ilişkiler artmış, ülkede gazeteler çıkarılmış, bu gazetelerde siyasi ve kültürel konular yazılar yazılma başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
A) Halkın aydınlanması
B) Halkın yenilik hareketlerine öncülük etmesi
C) Halkın çevrede olup bitenlere ilgi duyması
D) Okuma ve yazmanın önem kazanması
E) Kültürel etkileşimin artması

55. Atatürk, Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye ve Hicaz’da bulunan Türk ordusunun sevk ve idaresinde Almanların söz sahibi olmalarından rahatsızlık duymuş ve bunu Savaş Bakanı Enver Paşa’ya gönderdiği bir raporda dile getirmiştir.
Bu durum, Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin bir göstergesidir?
A) Bağımsız devlet anlayışını
B) Ordudaki disiplini
C) Türk – Alman dostluğunu
D) Türk topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerini
E) Türk ordusunun birden fazla cephede savaşmakta olduğunu

56.TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılması üzerine kurulan Vekiller Heyeti’nin programında, halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözcük oluşturacağı belirtilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık olduğu savunulamaz?
A) Türkçe’nin zengin bir dil olduğunun kanıtlanması
B) Kültür alanında inkılâplar yapılması
C) Konuşma ve yazı dilin arasındaki farkın ortadan kaldırılması
D) Türkçe’nin ulusal bir dil haline gelmesi
E) Türkçe’nin dünyada yaygın bir dil olduğunun gösterilmesi

57. Anlaşma Devletlerinin 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan’a verdikleri ateşkes önerisinde şu hükümler yer almıştır;
I. Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlendirmesinin engellenmesi.
II. İki taraf birlikleri arasında 10 km’lik, askerden arındırılmış bir alan bırakılması
III. Müttefikler arası bir komisyonun Türk ordusunu ve askeri durumunu denetlemesi
Bu hükümlerden hangileri, öneride Yunanistan’ın gözetilmiş olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

58. İsmet İnönü, Lozan Konferansı’nın iç tüzük çalışmalarında,
I. Türkçe’nin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını
II. “Karadeniz’de kıyısı olan devletler” ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını
III. Komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere,Fransa ve İtalya’nın yanında Türkiye’ye verilmesini önermiştir.
Bu önerilerden hangileri, İsmet İnönü’nün konferansta uluslararası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

59. Ulusal egemenliğin dayanağı ‘halkçlık’tır.” yargısı,
I. Cumhuriyetçilik
II. Devletçilik
III. İnkılâpçılık
ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

60. Atatürk, 1 Kasım 1934’te TBMM’nin toplantı yılını açarken, “Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak; onları bir an önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Türk musiki tarihinin eskiye dayandığını
B) Türk müziğinde çağdaşlaşmanın gereğini
C) Türk müziğinde batı tarzındaki müziğe de yer verilmesi gerektiğini
D) Türk müziğinin evresel müziğe olan katkısını
E) Müziğin evrensel boyutta algılanmasının önemini

61. Türkiye’de,
I. Ayrıcalık işareti olan unvanların kullanılmasının yasaklanması
II. Eğitim ve Öğretimin birleştirilmesi
III. Miladi Takvimin kabul edilmesi
gelişmelerinden hangilerinin “imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

62. Atatürk, Türk milletine gideceği yolu gösterirken, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır; ancak temel kendi içimizden çıkarılmalıdır.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle, milli eğitimde çağdaşlığın aşağıdakilerden hangisi üzerine temellendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır?
A) Birlik ve Bütünlük
B) Ulusallık
C) Eşitlik
D) Laiklik
E) Sevgi ve sorumluluk

63.
I. Kütahya – Eskişehir Savaşları – Kurtuluş Savaşı
II. Derne ve Tobruk Savaşları – Trablusgarp Savaşı
III. Çanakkale Savaşları – I. Dünya Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri, “Kesin sonuç alınmadığı sürece, bir savaşın kaybedilmesi savaşın tümden kaybedilmesine neden olmaz.”
yargısını doğrulamaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

64.
I. Genel savaş, bütün güç ve kaynakların sınırsız olarak kullanıldığı topyekün bir mücadeledir.
II. Gayri nizami savaş, düşmanın işgal etmiş olduğu bölgelerde kalan yerli halkın, düşman kuvvetlerine karşı girişmiş olduğu direnme harekatıdır.
III. Soğuk savaş, düşmanın direnme azmini ve iradesini kırmak amacıyla uygulanan siyasi, ekonomik ve psikolojik baskılara, kuvvet gösterilerine dayanan uluslararası bir gerilimdir.
Türk Kurtuluş Savaşı’nın, yukarıda tanımlanan savaş türlerinden hangilerine açık bir örnek oluşturduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Yanıtlar:

46-A 47-E 48-D 49-B 50-E 51-D 52-C 53-C

54-B 55-A 56-E 57-C 58-E 59-A 60-B 61-D 62-B 63-A 64-D

Etiketler: 2000 Öss Tarih, 2000 Öss, 2000 Öss Tarih Soruları, 2000 Tarih Soruları, 2000 Öss Tarih Soruları ve cevapları, 2000 Öss soruları ve çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar