YGS-LYS, Konu Anlatımı

2009 Öss kimya Soruları

2009 ÖSS Kimya Soru ve Çözümleri


 

I. Bölüm
Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için TıklaÇözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla

II. Bölüm

 
Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla

 
Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla


Çözümünü Görmek için Tıkla

Çözümünü Görmek için Tıkla

ÇÖZÜMLER

I. Bölüm


11.

I- Katı-katı karışımları suda çözünüyor ise bu katılar çözünürlük farkı yardımıyla birbirinden ayrılırlar. Örneğin

tuz ile şeker karışımı ısıtılarak suda çözülür ve çözelti yavaş yavaş soğutulur çözünürlüğü az olan çökmeye başlar,

çöken madde süzülerek ayrılır, soğutmaya devam edilince diğeri çöker o da süzülerek ayrılır. Bu olaya ayrımsal kristallendirme denir . ve I. yargı doğrudur.

II. Katı-sıvı heterojen karışımı süspansiyondur. Örnek olarak da tebeşir tozu+su karışımı verilebilir. Tebeşir tozu ile

su karışımı tebeşir tozunun süzülmesi ile birbirinden ayrılır. Süspansiyonlar süzülerek bileşenlerine ayrılırlar. II yargıda

doğrudur.

III-Uçucu olmayan bir katının sıvıda çözünmesine tuzlu suyu örnek verebiliriz. Tuz sudan uçmaz. Burada tuzlu suya

damıtma uygularsak su buharlaşarak bir soğutucudan geçer ve yoğunlaşır. Geriye kalan da tuzdur. Katı sıvı homojen karışımları damıtma yoluyla bileşenlerine ayrılırlar. Bu yargıda doğrudur.


12.

Bir grafik okuma sorusur.

A) 40 dereceye bakılır ise X:36 gr Y:25 gr Z:40 gr çözünüyor. En az çözünen Y dir. Yanlıştır.

B) 20 derecede en çok çözünen Z dir. Yanlıştır.

C)60 derecede en az çözünen X dir. Yanlıştır.

D) Sıcaklık 20 dereceden 80 dereceye çıkar ise X deki artış 3 gr, Y deki artış 37 gr, Z deki ise 15 gr. Bu doğrudur.

E) En fazla çözünen Y ve yüzde artışta Y dedir. Yanlış


13.

Bu soru yine grafik ve kimyasal hesaplama bilgisini ölçen bir sorudur.

Maddelerin başlangıç miktarlarına bakarsak 3.2 gram+3.2 gram toplam 6.4 gram madde ile tepkime başlıyor.

Kütlenin korunumu yasası der ki “madde yoktan var var dan yok olamaz” eğer tepkime 6.4 gram ile başlamış ise

sonuçtada 6.4 gram madde olmalıdır. Burada artan madde söz konusudur ürün ile artan madde birlikte bulunur.

B şıkkında tepkime sonucunda kapta 6 gram madde bulunur ifadesi yanlıştır.


14.
Kimyasal tepkimelerde sol taraftaki atom sayısı sağ taraftaki atom sayısına daima denk olmak zorundadır. D şıkkında

sol taraftaki N ve H sayısı 2 dir. Sağ tarafta ise N 1 tane H 3 tanedir. Bu tepkime denk değildir.

CEVAP D


15.
X su ile çözelti oluşturmuştur ve Y ile Z suyun dibine çökmüştür. E şıkkında Z nin sudaki çözünürlüğü

X den fazladır ifadesi yanlıştır Z suda çözünmeyen bir maddedir.


16.

Gazların çözünürlüğü basınç ile doğru sıcaklık ile ters orantılıdır. Bu grafik bir gaza ait ise m değeri sıcaklık olmalıdır.

CEVAP A


17.
Wander Vaals bağları en zayıf çekim kuvvetleridir. İyonik bağlar kuvvetlidir.

Kovalent bağ da elektron ortaklığı olur iyonik bağda elektron alış verişi olur.

Dipol-dipol etkileşimi polar maddelerde olur.

Hidrojen bağı F,O ve N atomları arasında olur. Su molekülleri kendi aralarında hidrojen bağı yaptığı gibi

su ile alkol molekülleri de hidrojen bağı yapabilir. (aynı ya da farklı moleküller hidrojen bağı yapabilirler.)


18.

X elementi 1s22s22p6 ise 2.periyot 8A grubundadır en sağda olmalıdır.

Y nini protonu en az ise atom numarası da en az olmalıdır. en solda ve yukarıda

Z ile X aynı düşey sütunda olacak ama Z nin aşağıda olması gerekir zira aşağıya doğru

iyonlaşma enerjisi azalır.

Q nun protonu Y den fazla ise Y , Q nun sağında olmalı soldan sağa doğru atom no artar.


19.
Atomun yapısı ile ilgili bir sorudur. A kütle numarasıdır ve A=p+n dur.

Z atom numarasıdır ve protona eşittir. A -Z = nötron sayısını verir. Z-A değil


20.

Q elementinin elektronları 2)7 diye dağılır , Q 7A dadir 1 elektron vererek değil alarak soygaza benzer.

CEVAP D

II. Bölüm


11.

I. durumda basınç değişmiyor değişen sıcaklık ve hacim denklemden yerine konularak sıcaklık hesaplanır.

II. Hacim sabit sıcaklık ve basınç değişiyor yine sıcaklık denklemden bulunur.

III. Basınç ,sıcaklık ve hacim değişiyor denklemden yine sıcaklık hesaplanabilir.

CEVAP E


12.

n=3.42/342=0.01 mol dür. İyonların molüde Al+3 için 2×0.01=0.02 mol ve sülfat için 0.01×3=0.03 moldür.

çözeltide toplam 0,02+0,03=0,05 mol iyon bulunur.


13.

iyonlaşma enerjisi ile ilgili bir sorudur. Bir elementten 1 elektron kpoarmak için gerekli olan enerjiye iyonlaşma

enerjisi denir. I . elektron için I. iyonlaşma enerjisi 2.elektron için ise 2.iyonlaşma enerjisi adını alır. I. elektronu

koparmak kolaydır , elektron kopunca çekirdeğin çekim gücü artar ve atomun çapı azalır bu yüzden 2.elektronu

koparmak daha fazla enerji gerektirir. I ve III doğrudur.

CEVAP D


14.

Bir denge sorusudur. Sıcaklık arttığında çarpışma sayısı artar,zaten sıcaklık ile kinetik enerji eşdeğerdir artar,

eşik enerjisini aşan taneciğin sayısı enerjiden dolayı artar ancak tepkimeye giren maddelerin mol sayıları ile ürünlerin

mol sayıları eşittir 0.5 mol madde tepkimeye girse 0,5 mol geri oluşacaktır toplam mol değişmeyecektir.

CEVAP D


15.

Bir refodk-pil tepkimesi sorusudur. İndirgenme gerilimlerine bakılır ise en çok indirgenmek isteyen

bakır en çok yükseltgenmek isteyen çinkodur. Cu bir yarı soymetaldir kolay kolay elektron verip yükseltgenmez,

alarak indirgenmeyi tercih eder. Hidrojen bakır pilinde H indirgenemez çünkü Cu elementi H+ iyonuna elektron veremez.

CEVAP C


16.

Bir tepkimenin redoks tepkimesi olabilmesi için reaktifler ve ürünlerdeki elemenetlerin değerliliklerinin

değişmesi gerekir . A,C,D ve E de elementler verilmiş bunların değerliliği sıfırdır ve değişmiştir. B şıkkında

hiç element yoktur ve ayrıca elementlerin değerliliği değişmemiştir.

CEVAP B


17.
Bir kimyasal bağ sorusudur. kooerdine kovalent bağı bilmek gerekir. Bu bağ oluşurken elektronlar

sadece bir atom (burada azot atomu) tarafından verilir ve oluşan bağın özelliği ile diğer bağların

özelliği tamamen aynıdır. bağ uzunluklarıf arklı değildir.

CEVAP E


18.

Hidrokarbonlar ile ilgili bir sorudur. X beş karbonlu düz zincirli bir alkan ise pentandır. C5H12

(CnH2n+2)

Y altı karbonlu tek halkalı ve tek çift bağ içeriyor ise siklo alken dir alkinin izomeridir

CnH2n-2 olmalıdır. C6H10

Z 5 karbonlu düz zincirli üçlü bağ var bir alkin olmalıdır CnH2n-2 yani C5H8

CEVAP A


19.

bazı kararlı yapılardan bir hidrojen atomu koparılarak alkil elde etmek mümkündür.

metandan metil, etandan etil, propilden propil gibi …E şıkkında benzenden bir hidrojen koparılıyor

bu alkil fenildir eğer benzen halkasında bir CH3 olsaydı ve H kopsaydı benzil olurdu.

CEVAP E


20.

0.1 mol yandığında 0.2 mol CO2 oluşuyorsa 1 molden 2 mol CO2 oluşur yani 2 karbonludur.

X hidrojen ile katılma tepkimesi vermiyorsa doymuş hidrokarbondur yani alkandır C2H6 dır.

Y CuCl ve AgNO3 ile tepkime veriyor ise alkin olmalıdır, zira alkinler bu tepkimeyi verirler.

C2H2 olur.

CEVAP A

Alıntı:ossmat.com
Sponsorlu Bağlantılar