YGS-LYS, Konu Anlatımı

2009 Öss-1 Biyoloji

2009 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
(20 ADET SORU)
1. BÖLÜM

1. Aşağıdakilerden hangisi anabolik bir reaksiyondur?

A) Glukoz -> Maltoz
B) Protein -> Aminoasit
C) ATP -> ADP
D) Hidrojen peroksit -> Su
E) Nişasta -> Glukoz

2. Hücrede, enzimlerle gerçekleşen belirli bir tepkimenin hızı ve belirli bir zaman aralığında elde edilen ürün miktarı,
I. inhibitör madde miktarı,
II. enzim-substrat bileşiği derişimi,
III. reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi miktarı
özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3. Ökaryotik bir hücrede, salgılanmak üzere sentezlenen bir protein aşağıdaki yollardan hangisini izler?

A) Golgi aygıtı – Granülsüz endoplazmik retikulum– Hücre zarı
B) Golgi aygıtı – Granüllü endoplazmik retikulum – Hücre zarı
C) Granüllü endoplazmik retikulum – Hücre zarı – Golgi aygıtı
D) Granüllü endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı – Hücre zarı
E) Granülsüz endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı– Hücre zarı

4. Hidrojen atomları işaretlenmiş su verilen bir bitki geliştiğinde, işaretli hidrojene meyvedeki sükrozda rastlanıyor.
Bu işaretlenmiş su molekülleri meyveye ulaşıncaya kadar,

I. soymuk boru,
II. emici tüy,
III. odun boru,
IV. yaprak parankiması
yapılarından hangi sırayla geçmiştir?

A) I – II – III – IV
B) II – I – IV – III
C) II – III – IV – I
D) III – I – II – IV
E) III – IV – II – I

5. Aşağıdakilerden hangisi, böceklerle tozlaşan bitkilerde, tozlaşmayı artıran bir uyum değildir?

A) Bitkinin tatlı öz su salgılaması
B) Çiçek polenlerinin yapışkan olması
C) Çiçeklerin kokulu maddeler salgılaması
D) Çiçeklerin parlak ve çekici renklerde olması
E) Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bitkilerde bulunması

6. Canlıların sudan karaya geçiş döneminde farklı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara her canlı farklı uyumsal özellikler geliştirerek çözüm bulmaya çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin karasal yaşama uyumu sonucunda ortaya çıkmamıştır?

A) Gerçek köklerin oluşması
B) Fotosentez yapılması
C) İletim demetlerinin gelişmesi
D) Su kaybını azaltan özelliklerin gelişmesi
E) Gövdeye destek sağlayan yapıların gelişmesi

7. Farklı bölünme aşamalarında olan 5 ökaryot hücre, 5 ayrı mikroskopta inceleniyor.
Bu mikroskoplardan,
• birincisinde homolog kromozomların ayrı kutuplara çekildiği,
• ikincisinde kardeş kromatitlerin ayrıldığı,
• üçüncüsünde sitoplazmanın bölündüğü,
• dördüncüsünde tetrat oluştuğu,
• beşincisinde bölünme süreci tamamlandığında dört hücre oluştuğu görülüyor.
Buna göre, mikroskopların hangilerindeki gözlem, izlenen bölünmenin mitoz ya da mayoz olduğuna karar vermek için kullanılabilir?

A) 1. ve 2.
B) 2. ve 3.
C) 1., 3. ve 5.
D) 1., 4. ve 5.
E) 3., 4. ve 5.

8. Aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkmış olan fenotipik farklılık kalıtsaldır?

A) Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması
B) Bir ağacın daha çok ışık alan üst yapraklarının alt yapraklarından küçük olması
C) Arı larvalarının farklı besinlerle beslenmelerine bağlı olarak kraliçe ya da işçi arı olarak gelişmesi
D) Karanlık ortamda tutulan bitkinin açık renkli olması
E) Ortanca bitkisinin yetiştiği toprağın asitliğine göre çiçek renginin değişmesi

9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bir omurgalı hayvan grubu olan sürüngenlerde görülmez?

A) İç döllenme
B) Kirli ve temiz kanın karıştığı dolaşım
C) Akciğer solunumu
D) Yumurtayla çoğalma
E) Sabit vücut sıcaklığı

10. Bazı canlıların vücut rengi, düşmanlarından korunmak için ortam rengine uyum sağlar (homokromi). Bazı canlılar ise avcılar tarafından av olarak tercih edilmeyen canlılara benzer şekil ya da desenlenme gösterir (mimikri).
Bu açıklamalara göre,
I. dil balığının renginin, bulunduğu zeminin açık ya da koyu rengine uyum yapması,
II. bazı böceklerin, eşek arılarına benzer desen taşıması,
III. bukalemunların rengini bulunduğu ortamın rengine göre değiştirmesi,
IV. zehirsiz kelebeklerin, zehirli kelebeklerin desenlerine benzer desenler taşıması
örnekleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

    Homokromi    Mimikri
A) I                    II, III, IV
B) I, III               II, IV
C) II, III              I, IV
D) II, IV              I, III
E) III, IV             I, II
TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Cevap Anahtarı:
1. Bölüm: A, C, D, C, E, B, D, A, E, B.

Alıntıdır: canlibilimi.com
Sponsorlu Bağlantılar