YGS-LYS, Konu Anlatımı

LYS Biyoloji Deneme-6

Boşaltım sistemleri test
1. Boşaltım yapılarına sahip canlılarda azotlu artıkların dışa atılış şekillerinden hangisi yanlıştır?
Protonefridyum - amonyak
Nefridyum - üre
Malpighi tüpleri - ürik asit
Böbrek - sadece üre
Kontraktil koful - amonyak
2. Tatlı su ortamı için verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tuz aktif taşıma ile dışarıdan alınır
Balıklarda boşaltım maddesi amonyak olarak solungaçlardan atılır
Yumurtalar suya karşı geçirimsizdir
Hipertonik idrar oluşturulur
Boşaltım yapıları daha çok suyun atılımı için özelleşmiştir
3. Aşağıda verilen organik maddeler ve metabolik son ürünlerden hangisi yanlıştır?
Karbonhidratlar---CO2 ve H2O
Yağlar------------CO2 ve H2O
Proteinler---------CO2 , H2O ve NH3
Nucleik asitler----CO2 , H2O ve NH3
Vitaminler--------CO2 ve H2O
4.   I-ADH      II-ACTH      III-STH       IV-Insülin
Yukarıda verilen hormonlardan hangisi veya hangileri böbrek fonksiyonları üzerine etkilidir?
I
II
III
I-II
II-IV
5.Aşağıda nefron kısımları ve görevleri eşleştirilmiştir.Bu eşleştirilmeden hangisi yanlıştır. ?
Bowman kapsülü---------Süzme
Proksimal kıvrım---------Geri emme ,salgılama
Henle kulpu--------------Suyun geri emilimi
Distal kıvrım--------------Sadece salgılama
İdrar toplama kanalı------Suyun geri emilimi
6. Nefronda gerçekleşen olaylarla ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi, böbreğin salgılama fonksiyonu olduğunu gösterir?
Kanın hidrostatik basınç etkisi ile süzülmesi
Süzüntüde olan glikozun idrarda olmaması
Kanal hücrelerinin mikrovillus taşıması
Amonyağın süzüntüye göre idrarda daha çok olması
Kanal hücrelerinin fazla oksijen harcaması
7. Azotlu artıkların çeşidi ve yaşam özellikleri ile ilgili eşleştirmeden hangisi yanlıştır?
Suda yaşayan canlılar çoğunlukla amonyak olarak dışa atar
İç döllenme dış gelişme gösteren canlılar ürik asit olarak atar
Üre olarak sadece memeliler tarafından atılır
Vücutlarında fazla su tutamayan canlılar ürik asit olarak atar
Boşaltım maddesinin şekli ile canlının gelişmişliği arasında ilişki yoktur
8.       I-Böbrekler                  II-ADH           III-Hipothalamus        IV-Hipofiz
Aşırı terleyen insanda vücutta su tutulmasına yönelik olarak gerçekleşen denetimde rol alan yukarıdaki yapılar hangi sıraya göre faaliyet yapar?
III-IV-II-I
I-II-IV-III
II-III-IV-I
III-II-IV-I
I-II-III-IV
9.     I-Stoma    II-Lentisel     III-Hidatot    IV-Kutiküla
Bitkilerde su atılımının gerçekleştiği yukarıdaki yapılardan hangisi veya hangilerinden su ile beraber tuz atılımı da gerçekleşir?
I
II
III
IV
II-III
10.   I-ADH varlığı        II-Uzun henle kulpu       III-Ürik asit oluşumu       IV-Son bağırsaklarda geri emilim
Yukarıdaki özelliklerden hangisi veya hangileri, karasal ortama uyum sağlamış böceklerde ve omurgalılarda su kaybını önleyen  ortak özelliklerdir?
I-II-III-IV
I-III-IV
II-IV
III-IV
I-IV
Doğru yanıtlar
1. Böbrek - sadece üre
2. Hipertonik idrar oluşturulur
3. Vitaminler--------CO2 ve H2O
4. I
5. Distal kıvrım--------------Sadece salgılama
6. Amonyağın süzüntüye göre idrarda daha çok olması
7. Üre olarak sadece memeliler tarafından atılır
8. III-IV-II-I
9. III
10. III-IV
Sponsorlu Bağlantılar